ชื่อ-สกุล  นายแหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 204
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / แพทยสภา

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวพราวรวี  พงษ์ศรี 
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 105
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาววราลักษณ์  รักสงฆ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 104
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ้งลาวัลย์  จรรยาวดี
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 305
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวกมลรัตน์  ณ หนองคาย
ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 108
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางจิตต์สุภา  นามบุปผา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 201
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางชุตาภา  ศรีสุรัตน์
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 203
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี)

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายจินดา  จันภักดี
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 110
วุฒิการศึกษา  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางขนิษฐา  วรเชษฐ์
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 122
วุฒิการศึกษา  

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางปิณฑิรา  ตันเจริญ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 303
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายชิติสรรค์ ภูชิสส์ชวกรณ์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 107
วุฒิการศึกษา  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ชันสูตรสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายเฉลิมชัย  โกนากัน
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 304
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายสุคำ  ธีรพงศธร
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 304
วุฒิการศึกษา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) / มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) / มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายนพดล  พิทักเขต
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 111
วุฒิการศึกษา  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสุภาพร  จันทาคีรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  042-451125, 042-451135  ต่อ 200
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี) / สถาบันราชภัฎสกลนคร