ชื่อ-สกุล  นายแหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / แพทยสภา

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  นายจามิกร ใจดี 
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล   นายนววิธ  สิริขจรเดชสกุล
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ้งลาวัลย์  จรรยาวดี
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวกมลรัตน์  ณ หนองคาย
ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางจิตต์สุภา  นามบุปผา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางชุตาภา  ศรีสุรัตน์
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี)

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายจินดา  จันภักดี
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางบุญเฮือง  โสภณสา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางปิณฑิรา  ตันเจริญ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายชิติสรรค์ ภูชิสส์ชวกรณ์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ชันสูตรสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายเฉลิมชัย  โกนากัน
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายสิรภพ  ธีรพงศธร
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) / มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) / มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายนพดล  พิทักเขต
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายสุรเชษฐ์  เล็กสุวงษ์
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสุภาพร  จันทาคีรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี) / สถาบันราชภัฎสกลนคร