ชื่อ-สกุล  นายแหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / แพทยสภา

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  นายจามิกร ใจดี 
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล   นายนววิธ  สิริขจรเดชสกุล
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยนเรศวร
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ้งลาวัลย์  จรรยาวดี
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวกมลรัตน์  ณ หนองคาย
ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางจิตต์สุภา  นามบุปผา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางชุตาภา  ศรีสุรัตน์
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี)

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายจินดา  จันภักดี
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางบุญเฮือง  โสภณสา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางปิณฑิรา  ตันเจริญ
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายชิติสรรค์ ภูชิสส์ชวกรณ์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ชันสูตรสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายเฉลิมชัย  โกนากัน
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง / วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายสิรภพ  ธีรพงศธร
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) / มหาวิทยาลัยมหิดล
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) / มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายนพดล  พิทักเขต
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายสุรเชษฐ์  เล็กสุวงษ์
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสุภาพร  จันทาคีรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี) / สถาบันราชภัฎสกลนคร