ชื่อ-สกุล  นายแหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / แพทยสภา

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  นายจามิกร ใจดี 
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวพราวรวี  พงษ์ศรี
ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาววราลักษณ์  รักสงฆ์
ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นายนววิธ  สิริขจรเดชสกุล
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวรุ้งลาวัลย์  จรรยาวดี
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล   นางสาวอสมา  สายวัฒน์
ตำแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยมหิดล