อัตรากำลังบุคลากร  จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง

ที่ ตำแหน่ง ประเภท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ)
1  นายแพทย์ 4          
2  ทันตแพทย์ 3          
3  เภสัชกร 3          
4  พยาบาลวิชาชีพ 30       2 2
5  นักเทคนิคการแพทย์ 3      
6  แพทย์แผนไทย 2        
7  นักกายภาพบำบัด 2        
8  นักรังสีการแพทย์ ว่าง        
9  นักวิชาการสาธารณสุข 4        
10  นักจิตวิทยา       1
11  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4          
12  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3          
13  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4        
14  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1          
15  นักจัดการงานทั่วไป ว่าง          
16  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1      
17  นักโภชนาการ 1        
18  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       2    
19  เจ้าพนักงานธุรการ 1   1 4   1
20  เจ้าพนักงานพัสดุ       1   1
21  นายช่างเทคนิค         1
22  ผู้ช่วยช่างทั่วไป   1        
23  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       2    
24  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   8   4    
25  พนักงานบริการ       14   1
26  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค       1  
27  พนักงานประจำห้องทดลอง       1    
28  พนักงานซักฟอก       1    
29  พนักงานเกษตรพื้นฐาน       1    
30  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       1    
31  พนักงานประจำห้องยา       1    
32  พนักงานธุรการ       2    
33  นายช่างไฟฟ้า         1
34  พนักงานขับรถยนต์       2    
35  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์       1    
รวมทั้งสิ้น (125) 66 9 2 38 2 8

                                                                                                                                                     (ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 4 ส.ค. 2564)