อัตรากำลังบุคลากร  จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง

ที่ ตำแหน่ง ประเภท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ)
1  นายแพทย์ 4          
2  ทันตแพทย์ 4          
3  เภสัชกร 3          
4  พยาบาลวิชาชีพ 30       1
5  นักเทคนิคการแพทย์ 3          
6  แพทย์แผนไทย 2          
7  นักกายภาพบำบัด 2          
8  นักรังสีการแพทย์ ว่าง          
9  นักวิชาการสาธารณสุข 5          
10  นักจิตวิทยา           1
11  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4          
12  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3          
13  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4          
14  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1          
15  นักจัดการงานทั่วไป 1          
16  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1      
17  นักโภชนาการ 1          
18  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       2    
19  เจ้าพนักงานธุรการ 1   1 4   1
20  เจ้าพนักงานพัสดุ       1   1
21  นายช่างเทคนิค           1
22  ผู้ช่วยช่างทั่วไป   1        
23  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       2    
24  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   8   1 3 1
25  พนักงานบริการ       13   4
26  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค       1    
27  พนักงานประจำห้องทดลอง       1    
28  พนักงานซักฟอก       1    
29  พนักงานเกษตรพื้นฐาน       1    
30  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       1    
31  พนักงานประจำห้องยา       1    
32  พนักงานธุรการ       2    
33  นายช่างไฟฟ้า           1
34  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์       1    
รวมทั้งสิ้น (127) 69 9 2 32 4 11

                                                                                                                                                     (ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 8 ก.ค. 2563)