อัตรากำลังบุคลากร  จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง

ที่ ตำแหน่ง ประเภท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ)
1  นายแพทย์ 4          
2  ทันตแพทย์ 3          
3  เภสัชกร 3    1      
4  พยาบาลวิชาชีพ 30       1 6
5  นักเทคนิคการแพทย์ 3      
6  แพทย์แผนไทย 2        
7  นักกายภาพบำบัด 2        
8  นักรังสีการแพทย์ ว่าง        
9  นักวิชาการสาธารณสุข 4        
10  นักจิตวิทยา       1
11  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3          
12  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3          
13  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3        
14  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1          
15  นักจัดการงานทั่วไป 1          
16  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1      
17  นักโภชนาการ 1        
18  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       2    
19  เจ้าพนักงานธุรการ 1   1 4   2
20  เจ้าพนักงานพัสดุ       1    
21  นายช่างเทคนิค         1
22  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   6   3    
23  ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์   1        
24  ผู้ช่วยทันตแพทย์           1
25  พนักงานพัสดุ   1        
26  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       2    
27  พนักงานบริการ       11   3
28  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค       1  
29  พนักงานประจำห้องทดลอง       1    
30  พนักงานซักฟอก       1    
31  พนักงานเกษตรพื้นฐาน       1    
32  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       1    
33  พนักงานประจำห้องยา       1    
34  พนักงานธุรการ       2    
35  นายช่างไฟฟ้า         1
36  พนักงานขับรถยนต์       2    
37  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์       1    
38  นักวิชาการพัสดุ       2    
39  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)         1  
รวมทั้งสิ้น (129) 65 8 3 36 2 15

                                                                                                                                                     (ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 4 ก.ค. 2565)