ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
"โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สุขใสสะอาด  ร่วมต้านทุจริต
(NKPH Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

7000