มาตรการในการบริหารผลการฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2563

0004

0005

clik