ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Scan 0001Scan 0002Scan 0003Scan 0004