ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

001002003004