ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

                                       -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มข้าราชการ   
                                       -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มลูกจ้างประจำ
                                       -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มพนักงานราชการ
 
 
                                       -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                                                       - ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว