ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 

                                                       -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มข้าราชการ   
                                                -  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  กลุ่มลูกจ้างประจำ

 

 EB8 1