สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)

0001

0002

0003

0004