แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง  

1. แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
2. รายละเอียดรายได้  ปีงบประมาณ 2563
3. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563
4. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุ ชันสูตร  หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์
5. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์
6. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา หน่วยงาน เภสัชกรรม
7. แผนการจัดซื้อยาสมุนไพร หน่วยงาน แพทย์แผนไทย
8. แผนการจัดซื้อยา  หน่วยงาน เภสัชกรรม
9. แผนการจัดซื้อ  หน่วยงาน พัสดุ
10. ยอดเงินที่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ปี 2563