แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม
ปีงบประมาณ  พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563
งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 256
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 256
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2562
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2563
   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563