รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
งานพัสดุ

                                                                    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
                                                                    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563
                                                                    
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563