ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

 

Scan0001

Scan0002

Scan0003

Scan0004