โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ไตรมาส 4   พ.ศ.2564
งานพัสดุ

                                            -   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมิถุนายน  2564
                                           -   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนกรกฎาคม  2564

 

Scan 4