สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 2565

                                       1.  สรุปผลการดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ตุลาคม 2564   (งานพัสดุ)
                                       2.  สรุปผลการดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564   (งานพัสดุ)