สรุปรายละเอียดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2565

                                                                                แผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  2565
                                                                    1.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
                                                                    2.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)
                                                                    3.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุทันตกรรม)
                                                                    4.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเภสัช)
                                                                    5.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุทางการแพทย์) 
                                                                    6.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุบริโภค)
                                                                    7.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)
                                                                    8.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
                                                                    9.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุยานพาหนะ)
                                                                   10.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุก่อสร้าง)
                                                                   11.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)
                                                                   12.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุงานบ้านงานครัว)
                                                                   13.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุคอมพิวเตอร์)
                                                                   14.  รายละเอียดสรุปที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  (วัสดุสำนักงาน)