แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ไตรมาสที่ 2 เดือนธันวาคน 2564 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

                                                     -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  เดือน ธันวาคม 2564
                                                   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  เดือน มกราคม 2565
                                                   -  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  เดือน กุมภาพันธ์ 2565