รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ธ.ค.2561)

                              -  งานเทคนิคการแพทย์

                              -  งานพัสดุ

                              -  งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา

                             -  งานทันตสาธารณสุข