รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  3,4 

ประจำปีงบ 2562  (มิ.ย 2562 - ส.ค. 2562)

 

                                                                              -  งานเทคนิคการแพทย์

                                                                              -  งานเภสัชกรรม

                                                                              -  งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา