รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (กลุ่มงานพัสดุ)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (กลุ่มงานเวชภัณฑ์มิใช่ยา)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

การวิเคระาห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)