ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   2563

-  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายรับ)

-  แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายจ่าย)

งบลงทุน  ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์มิใช่ยา  หน่วยงาน เภสัชกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

-  แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาสนุมไพร  หน่วยงาน แพทย์แผนไทย  ประจำปีงบประมาณ 2563

-  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประเภทวัสดุทางการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2563

-  แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา  หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2563

-  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ   หน่วยงาน พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงบค่าเสื่อม  ประจำปีงบประมาณ 2563