ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 10 1

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 10 2

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 10 3