แบบฟอร์มทั่วไป แบบฟอร์มทางการเงิน
1 ใบลาพักผ่อน 1 ใบสำคัญรับเงิน
2 ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร 2 ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)
3 ใบส่งซ่อมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5 ใบแลกเปลี่ยนเวร/ยกเวรให้ 5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
6 แบบขอยกเลิกวันลา 6 ใบเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
7 บันทึกข้อความ 7 หลักฐานการจ่ายเงินการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)
8 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 8 แบบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ (ฉ11/ฉ12)
9 บันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 9  
10   10  

  

 

แบบฟอร์มการดูแลผู้ป่วย แบบฟอร์มกองทุนสุขภาพ
1 แบบประเมิน HI รพ.ศรีเชียงใหม่ 1 แบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44)
2 แบบบันทึกเวชระเบียน HI CI 2 แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16)
3 แบบบันทึกเวชระเบียน OP Self Isolation 3 หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา (กท.16/1)
4   4  
5   5  
6   6  
7   7