พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

     หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 

   ค่าบริการสาธารณสุข
    อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานบริการของทางราชการ พ.ศ. 2549
    อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547
    อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
    อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

     ตรวจสอบอัตราค่าบริการ (กรมบัญชีกลาง)

    หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา  »»»  คำนวณราคาขายรายชิ้น (รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)

 

   แบบฟอร์ม
     (แบบ 7127) แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
     (แบบ 7128) 
แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
     (แบบ 7129) 
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
     (แบบ 7130) 
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
     (แบบ 7131) 
ใบเบิกเงินเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
     (แบบ 7135) 
ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล
     (แบบ 7136) 
หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
     (แบบ 7137) 
ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
     (แบบ 7141) 
แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีบุตรซึ่งเป็นเด็กแรกเกิด
     (แบบ 7142) 
คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
     ใบคำขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

 

   หนังสือเวียน

     หลักเกณฑ์ทั่วไป
     ระบบเบิกจ่ายตรง
     ค่าห้องและค่าอาหาร
     ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัด
     ค่ายาและสารอาหาร, ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
     ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
     ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
     ค่าบริการทางรังสีวิทยา, ค่าบริการทางทันตกรรม
     ค่าบริการกายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, พาหนะส่งต่อ
     ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม
 
    ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน