1. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน (ว442  23 ธ.ค. 2551)
 2. ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน (ว4  7 ม.ค. 2552)
 3. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย (ว396  7 พ.ย. 2554)
 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว95  25 เม.ย. 2557)
     - หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
     - รายการ Fee Schedule กรณี Ambulatory care กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
     - รายการยาสำหรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
     - บัญชีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน