1. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน (ว82  25 ส.ค. 2543)
 2. แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลทางราชการ กรณีเอกสารเวชระเบียนสูญหาย (ว130  30 มี.ค. 2548)
 3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ว206  26 พ.ค. 2549)
 4. การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว229  6 มิ.ย. 2549)
 5. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว255  22 มิ.ย. 2549)
 6. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (ว46  29 มิ.ย. 2549)
 7. การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" (ว329  18 ส.ค. 2549)
 8. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย (ว36  6 ก.ย. 2549)
 9. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว84  28 ก.ย. 2549)
 10. การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดบุหรี่และ/หรือแอลกอฮอล์ (08253  16 ต.ค. 2549)
 11. แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว101  16 พ.ย. 2549)
 12. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว177  24 พ.ย. 2549)
 13. อัตราค่าบริการพยาาบาลทั่วไป ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (ว197  12 ธ.ค. 2549)
 14. อัตราค่าบริการสาธารณสุข (ว76  27 ก.พ. 2550)
 15. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ว19  11 เม.ย. 2550)
 16. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (ว204  13 มิ.ย. 2550)
 17. การปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ว37  3 ก.ค. 2550)
 18. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (ว402  19 พ.ย. 2550)
 19. ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อน (ว422  4 ธ.ค. 2550)
 20. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (ว188  28 พ.ค. 2551)
 21. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (ว68  7 ก.ค. 2551)
 22. การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว339  1 ต.ค. 2551)
 23. การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐกรณีผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2551 (ว348 3 ต.ค. 2551)
 24. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) (เพิ่มเติม) (ว10  16 ม.ค. 2552)
 25. แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว11  16 ม.ค. 2552)
 26. แนวปฏิบัติการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและวิธีการนำส่งคืนคลัง (ว18  22 ม.ค. 2552)
 27. แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว45  11 มิ.ย. 2552)
 28. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถูกต้อง (ว20  13 ม.ค. 2553)
 29. หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง (ว209  30 ก.ย. 2553)
 30. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว376  30 ก.ย. 2553)
 31. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว377  30 ก.ย. 2553)
 32. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ว379  30 ก.ย. 2553)
 33. การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ว395  14 ต.ค. 2553)
 34. การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม "โครงการทัวร์สุขภาพ" (ว16  15 มี.ค. 2554)
 35. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว112  24 มี.ค. 2554)
 36. ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ (ว303  6 ก.ย. 2554)
 37. การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน (ว316  16 ก.ย. 2554)
 38. การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน (ว364  6 ต.ค. 2554)
 39. ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว456  20 ธ.ค. 2554) 
 40. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม (ว210  13 มิ.ย. 2555)
 41. การบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล (ว128  3 เม.ย. 2556)
 42. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว187  17 พ.ค. 2556)
 43. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด (ว327  13 ก.ย. 2556)
 44. การปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงตามนโยบาย National Clearing House (ว350  30 ก.ย. 2556)
 45. การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะและการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ว136  1 เม.ย. 2558)
 46. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว182  29 เม.ย. 2559)
 47. ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursement Schedule : ORS) (ว398  10 ต.ค. 2559)
 48. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ว263  18 ก.ค. 2560)
 49. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ว485  22 ธ.ค. 2560)
 50. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ) (ว435  9 ก.ย. 2562)
 51. การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า (ติดรหัส C54 หรือรหัส C506) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (RDPA) และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก (DDPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว444  12 ก.ย. 2562)
 52. การจัดส่งข้อมูลเพื่อขออุทธรณ์ กรณีที่สถานพยาบาลไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า (ติดรหัส C54 หรือรหัส C506) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (OCPA) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว445  12 ก.ย. 2562)
 53. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ว102  20 มี.ค. 2563)
 54. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (ว130  3 เม.ย. 2563)