แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ.2564

ActionPlan

                                              รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
                                         1.  Health Promotion & NCDs & Health Literacy   
                                         2. Quality Service & PP& Environment
                                         3. Consumer Protection
                                          4. Surveillance & Disease Control
                                         5. Governance
                                         6. KPI Function

 

Plan

แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ.2563

0001

รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.  Health Promotion & NCDs & Health Literacy
2. Quality Service & PP& Environment
3. Consumer Protection
4. Surveillance & Disease Control
5. Governance