กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่
นางสุภาภรณ์ ศศิพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศิริมงคล คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ (พ)
นางณัฐกานต์ โสแสนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
นางสุภาพร จันทาคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ)
นางอมรรัตน์ โสภณสา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.วราภรณ์ บัณฑิต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วรัญญา ชมภูจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
น.ส.ศิริลักษณ์ คำภู
พนักงานพัสดุ
น.ส.สวีณา พรมแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
งานซักฟอก
น.ส.อมรรัตน์ แก้วดวงศรี
พนักงานซักฟอก
น.ส.ภัคจิรา ดีขยัน
พนักงานซักฟอก
งานยานพาหนะ
นายปภัสชัย ดวงคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรชัย สายธิไชย
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ โม้กุดแอก
พนักงานบริการ
นายพรชัย ศรีระโส
พนักงานบริการ
งานซ่อมบำรุง
นายนิรุต มุกข์ศรี
นายช่างไฟฟ้า
นายอำพร สีต้นวงค์
พนักงานบริการ
นายสรนัย พันธะ
นายช่างเทคนิค
งานรักษาความสะอาด
นางคำผง แสนด่าน
แม่บ้าน
นางพนม ไชยหาญ
แม่บ้าน
นางสนอง มุลวงค์ศรี
แม่บ้าน
นางอรทัย คำบุญเรือง
แม่บ้าน
นางธันยพร ชัยสิงห์
แม่บ้าน
นางลำดวน ภูเงินอ่อน
แม่บ้าน
งานสวน
นายดาวัน ยวนหมื่น
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
งานรักษาความปลอดภัย
นายจักรกฤษ แป้นงาม
พนักงานบริการ
นายวีระ รุ่งเรือง
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200