กลุ่มงานทันตกรรม

น.ส.รุ้งลาวัลย์ จรรยาวดี
ทันตแพทย์ชำนาญการ
นายนววิธ สิริขจรเดชสกุล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ชญานิศ เครือวัฒนเวช
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.รัตนาภรณ์ บทมาตย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายอิทธิฤทธิ์ ทวีชนม์
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
นายประยงค์ สหัสฉกรรจ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.จุฑามาศ เหมหงษ์ทอง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
น.ส.พรทิพย์ ศรีระโส
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200