กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.เยาวลักษณ์ บุญจันทร์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา ผิวศิริ
เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.ปิยะมาศ รุ่งเรืองภาวรรณ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายพิพัฒน์ จันทะพิมพ์
เภสัชกร (พ)
นายจิระวัฒน์ มีดี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
น.ส.ปฏิมา โพธิเดช
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
น.ส.อาภัสรา ดวงเทียน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
น.ส.วรวลัญช์ ขจรเจริญศิริโชติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.สุชาดา ทำทอง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายอาคม วงศ์โคกสูง
พนักงานประจำห้องยา
นายตะวัน เมืองพวน
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200