กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายนพดล พิทักเขต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานเวชระเบียน
น.ส.สุพรรษา คิ้วสุนทรเนตร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายสุรินทร์ เทพแพงตา
พนักงานธุรการ
นายนนทพัทธ์ มณีรัตน์
พนักงานธุรการ
งานประกันสุขภาพ
น.ส.ศิริวรรณ จันเทพา
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เตชินี ชวนละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชลธิชา ศรีพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิรวัฒน์ ไตรดำรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอลงกต นครสันติภาพ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200