กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายนพดล พิทักเขต
(หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานเวชระเบียน
น.ส.สุพรรษา คิ้วสุนทรเนตร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นายเสนีย์ ดีขยัน
พนักงานธุรการ
นายสุรินทร์ เทพแพงตา
เจ้าพนักงานธุรการ
งานประกันสุขภาพ
น.ส.ศิริวรรณ จันเทพา
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.เตชินี ชวนละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ชลธิชา ศรีพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
งานสารสนเทศ
นายจิรวัฒน์ ไตรดำรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอลงกต นครสันติภาพ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200