กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางปิณฑิรา ตันเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุคำ ธีรพงศธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสมใจ บทมาตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจิราภรณ์ บ้งทัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเนตรนภา แสงฟ้าม่วง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปวริศรา อาจวานิชชากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ชมพูนุช ไชยอินทร์ศูนย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.กมลชนก ศรีสันต์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.กัญญาภัค คำวัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.นันทัชพร กองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200