งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและโรคเรื้อรัง

นางขนิษฐา วรเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอิศราภรณ์ ชำนาญเนียม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุปราณี กิติพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.อรพิม ปัญญาทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สิริวิมล คงแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรีทากุล
พยาบาลวิชาชีพ
นางวราพร เมืองพวน
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส.อรทัย บุญรอด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ศิริลักษ์ กุตเสนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200