งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางชุตาภา ศรีสุรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางทัศนีย์ เทพแพงตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศรีสุดา จงสมชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวินิดา คำพีระเกษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมณเฑียร โคตรชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.รินฤดี สานิเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา วระวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิทยา วระวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุพรรณษา สินสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.จิราภรณ์ จันเทพา
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.จุฑามาศ จันเทพา
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ปิยะนันท์ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
น.ส.บังอร เวียงอินทร์
พนักงานบริการ
น.ส.ศิริวิมล ดีขยัน
พนักงานบริการ
น.ส.ปิยธิดา สาระถี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.กชกร รัตนประทีป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
น.ส.รัชดาภรณ์ มูลวงศ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ปิ่นมณี อารีรมณ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200