งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นายจินดา จันภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสมพร มะโนขันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนนชพร ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณิชชามน โกนากัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสิริสวัส มีดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จุฑามาศ หลวงโคตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายนภสินธุ์ สีปานแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.สุภาพร ยอดแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายทรงศิลป์ แก้วชิน
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.กัญญารัตน์ นวนไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจ)
นางชิดฤทัย บุดดีคำ
พนักงานบริการ
น.ส.อิงอร คำภู
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ณัฐกานต์ ปานพิมพ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ปัทมาพร คำภูนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายอนุชา เตชะ
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200