วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ   ผู้รับบริการปลอดภัย
บุคลากรสุขใจ   ชาวศรีเชียงใหม่สุขภาพดี

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและผู้รับบริการปลอดภัย
2. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คุณธรรม มีความสุขและปลอดภัยจากการทำงาน
3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล
4. พัฒนาศักยภาพการให้บริการเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
    โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ค่านิยมร่วม

S = Safety                 ยึดความปลอดภัย
C = Community          ชุมชนมีส่วนร่วม
M = Mastery             มีความรู้คู่คุณธรรม
H = Holistic             บริการแบบองค์รวม

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200