วิสัยทัศน์ (vision)

โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ที่ประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ ปลอดภัยและมีความสุข ในการทำงาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในชุมชน

จุดเน้น/เข็มมุ่ง (Key Focus Area)

ผู้รับบริการปลอดภัย บุคลากรปลอดภัย และชุมชนปลอดภัย

ค่านิยมหลัก (Core Values)

S = Safety ยึดความปลอดภัย 
C = Community ชุมชนมีส่วนร่วม 
M = Management การบริหารจัดการ 
H = Humanized health care ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

แผนยุทธศาสตร์

S = Safety and Service mind การบริการที่ปลอดภัยและการบริการด้วยหัวใจ
M = Management and Money การบริหารจัดการและการเงิน
A = Architecture ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
R = Responsibility and Rapid ความรับผิดชอบและการบริการรวดเร็ว
T = Technology and Team work เทคโนโลยีและการทำงานเป็นทีม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการด้วยหัวใจ รวดเร็วและความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200