ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1  นพ.ทวีวัฒน์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  พ.ศ. 2517 - 2518
2  นพ.มานิต  ประพันธิ์ศิลป์  พ.ศ. 2518 - 2519
3  นพ.สมัย  มีมงคลกุลดิลก   พ.ศ. 2519 - 2520 
4  นพ.ธีระ  เจิมประยงค์   พ.ศ. 2520 - 2522 
5  นพ.สมชัย  วิโรจน์แสงอรุณ   พ.ศ. 2522 - 2524
6  นพ.เมธา  เตโชฬาร  พ.ศ. 2524 - 2537
7  นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ  พ.ศ. 2537 - 2538
8  นพ.สมชาย  พุทธาสมศรี  พ.ศ. 2538 - 2540
9  นพ.บรรจบ  อุบลแสน  พ.ศ. 2540 - 2547 
10  นพ.ชัชวาลย์  ฤทธิ์ฐิติ  พ.ศ. 2547 - 2549
11  นพ.พิเชฐ  อกนิษฐาภิชาติ  พ.ศ. 2549 - 2552
12  นพ.แหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์  พ.ศ. 2552 - 2553
13  พญ.นารีกาน  สังขะฤกศร์  พ.ศ. 2553 - 2554
14  นพ.แหลมทอง  แก้วตระกูลพงษ์  พ.ศ. 2554 - 2565
15  นพ.จามิกร  ใจดี  พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200