เกี่ยวกับคุ๊กกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รีบประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อัตรากำลัง


อัตรากำลังบุคลากร  จำแนกตามตำแหน่ง/ประเภท

ที่  ตำแหน่ง ประเภท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ)
1  นายแพทย์ 4          
2  ทันตแพทย์ 3          
3  เภสัชกร 3    1      
4  พยาบาลวิชาชีพ 31       2 4
5  นักเทคนิคการแพทย์ 2     1
6  แพทย์แผนไทย 2        
7  นักกายภาพบำบัด 2        
8  นักรังสีการแพทย์        1  
9  นักวิชาการสาธารณสุข 4        
10  นักจิตวิทยา        1
11  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1        
12  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4          
13  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3        
14  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1          
15  นักจัดการงานทั่วไป 1          
16  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1      
17  นักโภชนาการ 1        
18  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       2    
19  เจ้าพนักงานธุรการ   1 3   2
20  เจ้าพนักงานพัสดุ       1  
21  นายช่างเทคนิค      2  
22  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   3   3   7
23  ผู้ช่วยทันตแพทย์         1
24  พนักงานพัสดุ     1     1
25  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       1    
26  พนักงานบริการ  11  8
27   พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค        1  
28  พนักงานประจำห้องทดลอง        1  
29  พนักงานซักฟอก           2
30  พนักงานเกษตรพื้นฐาน         
31  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       1    
32  พนักงานประจำห้องยา       1    
33  พนักงานธุรการ       1    2
34  พนักงานขับรถยนต์       2   1
35  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์        1  
36  นักวิชาการพัสดุ       2    
37  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)        
38  นักวิชาการสาธารณสุข (ทันต)        
 39  พนักงานประกอบอาหาร  1
40  อื่นๆ        10
รวมทั้งสิ้น (150) 63 4 3 34 6 40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 1 พ.ค. 2567 )

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200