อัตรากำลัง

อัตรากำลังบุคลากร  จำแนกตามตำแหน่ง/ประเภท

ที่  ตำแหน่ง ประเภท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พรก. พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน)
ลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ)
1  นายแพทย์ 4          
2  ทันตแพทย์ 3          
3  เภสัชกร 3    1      
4  พยาบาลวิชาชีพ 31       1 4
5  นักเทคนิคการแพทย์ 2         1
6  แพทย์แผนไทย 2          
7  นักกายภาพบำบัด 2          
8  นักรังสีการแพทย์ ว่าง          
9  นักวิชาการสาธารณสุข 4          
10  นักจิตวิทยา          1  
11  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2          
12  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4          
13  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3          
14  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1          
15  นักจัดการงานทั่วไป 1          
16  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   1      
17  นักโภชนาการ 1          
18  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       2    
19  เจ้าพนักงานธุรการ 1   1 4   1
20  เจ้าพนักงานพัสดุ       1    
21  นายช่างเทคนิค           1
22  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   5   3   2
23  ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์   1        
24  ผู้ช่วยทันตแพทย์           1
25  พนักงานพัสดุ   1        
26  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข       2    
27  พนักงานบริการ       11   4
28  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค       1    
29  พนักงานประจำห้องทดลอง       1    
30  พนักงานซักฟอก       1    
31  พนักงานเกษตรพื้นฐาน       1    
32  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       1    
33  พนักงานประจำห้องยา       1    
34  พนักงานธุรการ       1   1
35  นายช่างไฟฟ้า           1
36  พนักงานขับรถยนต์       2    
37  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์       1    
38  นักวิชาการพัสดุ       2    
39  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)         1  
รวมทั้งสิ้น (138) 64 7 3 36 4 14

                                                                                                                                                     (ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล / 31 ต.ค. 2565)

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200