ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ::: SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135, โทรสาร : 042451080 ต่อ 200

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
0  ประชาสัมพันธ์ 117  งานซักฟอก
101  งานเวชระเบียน 118  งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
102  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 119  งานซ่อมบำรุง
103  ห้องตรวจโรค # 1 120  งานยานพาหนะ
104  ห้องตรวจโรค # 2 122  คลินิกโรคเรื้อรัง
105  ห้องตรวจโรค # 3 123  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
107  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 201  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
108  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 202  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
109  กลุ่มงานรังสีวิทยา 203  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
110  งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 204  ห้องผู้อำนวยการ
111  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 410  กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
112  งานประกันสุขภาพ 302  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
114  งานการพยาบาลผู้คลอด 303  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
115  งานเปลและความปลอดภัย 304  งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค
116  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 420  กลุ่มงานทันตกรรม

 

 

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200