แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ

1. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
2. พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560
5. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
6. ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562
7. ระเบียบปฏิบัติ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
8. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
9. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.2560    
10. ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน
11. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
12. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาง
     ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200