ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 
ค่าบริการสาธารณสุข
อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานบริการของทางราชการ พ.ศ. 2549
อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547
อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
อัตราค่าบริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ (กรมบัญชีกลาง)

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา   »»»   คำนวณราคาขายรายชิ้น (รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)
 
แบบฟอร์ม
(แบบ 7127) แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
(แบบ 7128) แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
(แบบ 7129) คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
(แบบ 7130) หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
(แบบ 7131) ใบเบิกเงินเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล
(แบบ 7135) ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล
(แบบ 7136) หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(แบบ 7137) ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
(แบบ 7141) แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีบุตรซึ่งเป็นเด็กแรกเกิด
(แบบ 7142) คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ใบคำขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

 

 หนังสือเวียน
     หลักเกณฑ์ทั่วไป
     ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     ค่าห้องและค่าอาหาร
     ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัด
     ค่ายาและสารอาหาร, ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
     ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
     ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
     ค่าบริการทางรังสีวิทยา, ค่าบริการทางทันตกรรม
     ค่าบริการกายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, พาหนะส่งต่อ
     ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม
     ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200