1. การเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (ว36  19 มี.ค. 2544)
 2. การเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (ว37  19 มี.ค. 2544)
 3. การใช้ยารักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (ว140  21 เม.ย. 2552)
 4. การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว57  15 ก.ค. 2552)
 5. ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด (ว431  26 พ.ย. 2552)
 6. การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล (ว23  26 ก.พ. 2553) 
 7. การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว100  22 มี.ค. 2553)
 8. การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาล (ว88  23 ส.ค. 2553)
 9. การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว127  24 ธ.ค. 2553)
 10. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (ว502  27 ธ.ค. 2553)
 11. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ว118  29 มี.ค. 2554)
 12. การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (ว62  28 มิ.ย. 2554)
 13. ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน (ว72  28 ก.พ. 2555)
 14. การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (ว166  1 พ.ค. 2555)
 15. การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย (ว111  24 ก.ย. 2555) 
 16. การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (ว116  2 ต.ค. 2555)
 17. การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต (ว129  31 ต.ค. 2555)
 18. แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว356  1 ต.ค. 2556)
 19. แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ว472  27 ธ.ค. 2556) --> บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
 20. แนวปฏฺิบัติการส่งข้อมูลยาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง (ว353  14 พ.ย. 2557)
 21. ซ้อมความเข้าใจการส่งเบิกค่ายาแผนไทยในระบบเบิกจ่ายตรง (ว167  1 พ.ค. 2558)
 22. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ (ว262  29 ก.ค. 2558)
 23. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ว83  13 ส.ค. 2558)
 24. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัด (ว492  4 ธ.ค. 2558)
 25. กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (ว400  11 ต.ค. 2559)
 26. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว33  19 ม.ค. 2561)
 27. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว34  19 ม.ค. 2561) --> เอกสารแนบ
 28. การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ว156  23 มี.ค. 2561)
 29. ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (ว389  30 ส.ค. 2561)
 30. การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ว291  13 มิ.ย. 2562)
 31. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ว339  12 ก.ค. 2562)
 32. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ว340  12 ก.ค. 2562)
 33. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว531  12 พ.ย. 2562)
 34. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว532  12 พ.ย. 2562)