IMAGE ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563
     ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น    ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น  ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ... Read More...
IMAGE การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   Read More...
IMAGE ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง Read More...
IMAGE การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปี 2563
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
มาตรการในการบริหารผลการฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคายงานพัสดุ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ฝ่ายเถสัชกรรม
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ฝ่ายเถสัชกรรม Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานเทคนิคการแพทย์
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานเทคนิคการแพทย์ Read More...
IMAGE แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา)
วันอังคาร, 01 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลศรีเชียงใหมปีงบประมาณ  พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ... Read More...
IMAGE ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563
ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) บนอาคารโรงพยาบาลขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า  85 kWp... Read More...
IMAGE แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง   1. แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 25632. รายละเอียดรายได้  ปีงบประมาณ 25633. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 25634.... Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1) Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   2563 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายรับ) -  แผนเงินบำรุง ... Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มกราคม 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562    Read More...
IMAGE สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63 Read More...
IMAGE ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562         Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม/โครงการการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม. Read More...
IMAGE ประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
การประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.   Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

culturequestionBackoffice

ระบบงานภายนอก

covid