IMAGE ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                      ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563
     ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น    ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น  ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ... Read More...
IMAGE แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More...
IMAGE แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้่าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ   Read More...
IMAGE แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่   Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ... Read More...
IMAGE แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2563 (งานพัสดุ)
วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่           Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคายงานพัสดุ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ฝ่ายเถสัชกรรม
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ฝ่ายเถสัชกรรม Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานเทคนิคการแพทย์
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานเทคนิคการแพทย์ Read More...
IMAGE แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา)
วันอังคาร, 01 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โรงพยาบาลศรีเชียงใหมปีงบประมาณ  พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563งานพัสดุ (หมวดเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ... Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 Read More...
IMAGE สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63 Read More...
IMAGE ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562         Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม/โครงการการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม. Read More...
IMAGE ประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
การประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.   Read More...

S 156237834

Login Form

ระบบงานภายใน

culturequestionBackoffice

ระบบงานภายนอก

covid

 

3480