IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น  ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563
     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ... Read More...
IMAGE การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
การดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   Read More...
IMAGE ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง Read More...
IMAGE การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปี 2563
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
มาตรการในการบริหารผลการฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  "โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สุขใสสะอาด  ร่วมต้านทุจริต (NKPH Zero Tolerance)"ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา นั้น... Read More...
IMAGE ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563
ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) บนอาคารโรงพยาบาลขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า  85 kWp... Read More...
IMAGE แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง   1. แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 25632. รายละเอียดรายได้  ปีงบประมาณ 25633. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 25634.... Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1) Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 (แบบ สขร.1)
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ   2563 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  แผนเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ประมาณการรายรับ) -  แผนเงินบำรุง ... Read More...
IMAGE รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
รานยงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ -  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3,4 ประจำปีงบ 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
          รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  3,4  ประจำปีงบ 2562  (มิ.ย 2562 - ส.ค. 2562)                                                                                 -  งานเทคนิคการแพทย์                                                            ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
                         รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่  1  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 - ธ.ค.2561)                               -  งานเทคนิคการแพทย์                               -  งานพัสดุ                               - ... Read More...
IMAGE รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มกราคม 2563
วันพุธ, 22 เมษายน 2563
งบทดลอง เดือน มกราคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
วันพุธ, 15 มกราคม 2563
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562    Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562    Read More...
ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63 Read More...
IMAGE ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562       Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม/โครงการการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม. Read More...
IMAGE ประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
การประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.   Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

culturequestionBackoffice

ระบบงานภายนอก

covid