IMAGE ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                                        ... Read More...
IMAGE ชมรม HA STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
วันอาทิตย์, 14 มีนาคม 2564
ชมรม HA STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย Read More...
IMAGE ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันพุธ, 10 มีนาคม 2564
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สุขใสสะอาด  ร่วมต้านทุจริต (NKPH Zero Tolerance)" Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู๋ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันพุธ, 16 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่เรื่อง  ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                      ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563
     ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552... Read More...
IMAGE ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น    ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
     ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา... Read More...
IMAGE ขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
     ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา นั้น  ... Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาส 4 พ.ศ.2564
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน  ไตรมาส 4   พ.ศ.2564งานพัสดุ... Read More...
IMAGE รายงานขอจ้างเหมาทำป้าย
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่รายงานการจ้างเหมาทำป้ายให้ความรู้มารดารอคลอด  ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร Read More...
IMAGE รายงานข้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สหุงต้ม)
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่รายงานการขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   (แก๊สหุงต้ม)     Read More...
IMAGE แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
วันพุธ, 04 สิงหาคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564     Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ปีงบประมาณ 2564  ไตรมาส 3 Read More...
IMAGE ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน   Read More...
IMAGE รายงานขอซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Read More...
IMAGE รายงานขอจ้างเหมาเช้าสัญญา Air Time ประจำเดือน มากราคม 2564
วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
รายงานขอจ้างเหมาเช้าสัญญา Air Time ประจำเดือน มากราคม 2564 Read More...
IMAGE แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More...
IMAGE แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้่าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มกราคม 2564
วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน มกราคม 2564   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กันยายน 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน กันยายน 2563     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563   Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563     Read More...
IMAGE งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563   Read More...
IMAGE สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันพุธ, 02 กันยายน 2563
สรุปโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน - ความดัน เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563 Read More...
IMAGE ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63 Read More...
IMAGE ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562         Read More...
IMAGE ภาพกิจกรรม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรม/โครงการการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม. Read More...
IMAGE ประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.
วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563
การประชุม โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โดยแกนนำ อสม.   Read More...
IMAGE นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564
ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหมเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More...
IMAGE นโยบาย โรงพยาบาลสีเขียว
วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564
Read More...
IMAGE นโยบาย มาตรการประหยัดพลังงาน
วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564
  Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการปราบปรามการทุจริต
วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการปราบปรามการทุจริต  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ Read More...

Login Form

ระบบงานภายใน

culturequestionBackoffice

ระบบงานภายนอก

covid