กลุ่มงานการพยาบาล

นางจิตต์สุภา นามบุปผา
(หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก/โรคเรื้อรัง
นางขนิษฐา วรเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอิศราภรณ์ ชำนาญเนียม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุปราณี กิติพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.อรพิม ปัญญาทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สิริวิมล คงแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรีทากุล
พยาบาลวิชาชีพ
นางวราพร เมืองพวน
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
น.ส.อรทัย บุญรอด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ศิริลักษ์ กุตเสนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางสุทธภา ศรีสุรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางทัศนีย์ เทพแพงตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศรีสุดา จงสมชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวินิดา คำพีระเกษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางมณเฑียร โคตรชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.รินฤดี สานิเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพัตรา วระวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิทยา วระวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุพรรณษา สินสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.จิราภรณ์ จันเทพา
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.จุฑามาศ จันเทพา
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ปิยะนันท์ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
น.ส.บังอร เวียงอินทร์
พนักงานบริการ
น.ส.ศิริวิมล ดีขยัน
พนักงานบริการ
น.ส.ปิยธิดา สาระถี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.กชกร รัตนประทีป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
งานการพยาบาลผู้คลอด
นางบุษบา ธีรพงศธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุภัค ใจบุญ
พนักงานประจำห้องทดลอง
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
นายจินดา จันภักดี
(หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสมพร มะโนขันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนนชพร ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณิชชามน โกนากัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสิริสวัส มีดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จุฑามาศ หลวงโคตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.สิรรัตน์ สุบิน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.นภสินธุ์ สีปานแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.สุภาพร ยอดแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายทรงศิลป์ แก้วชิน
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.กัญญารัตน์ นวนไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจ)
นางชิดฤทัย บุดดีคำ
พนักงานบริการ
น.ส.อิงอร คำภู
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.อนัธพร จันทะพงษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายอนุชา เตชะ
นักวิชาการพัสดุ
งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
นางพวงพยอม พิทักเขต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุบัน เตชะ
พนักงานบริการ
นายอดิศร วงค์จำนงค์
พนักงานบริการ
งานเปลและความปลอดภัย
นายนฤนาท สำมุลรำ
(หัวหน้างานเปลและความปลอดภัย)
พนักงานบริการ
นายประจักษ์ มณีรัตน์
พนักงานบริการ
นายยุรนันท์ สมรื่น
พนักงานบริการ
นายทัศไนย ประดับคำ
พนักงานบริการ
นายปรก โอฐเปี้ย
พนักงานบริการ

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200