คณะกรรมการบริหาร

นายจามิกร ใจดี
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)
นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.พราวรวี พงษ์ศรี
นายแพทย์ชำนาญการ
นายปิยะวิทย์ ดวงดี
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.รุ้งลาวัลย์ จรรยาวดี
ทันตแพทย์ชำนาญการ
นายวิทยา ผิวศิริ
เภสัชกรชำนาญการ
นางจิตต์สุภา นามบุปผา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา วรเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายจินดา จันภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุทธภา ศรีสุรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพวงพยอม พิทักเขต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.นงนุช ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปิณฑิรา ตันเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายปองภพ ดวงดี
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นายสุคำ ธีรพงศธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายนพดล พิทักเขต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.ศันสนีย์ สมบัติธีระ
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
น.ส.พิมพาภรณ์ ศรีแวงเขต
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุภาพร จันทาคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ ศศิพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200