เกี่ยวกับคุ๊กกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รีบประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายจามิกร ใจดี
นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.พัชรา คันธภูมิ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.ธัญสุดา เรืองลาภขจรชัย
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.บุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน
นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.รุ้งลาวัลย์ จรรยาวดี
ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ บุญจันทร์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางจิตต์สุภา นามบุปผา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสุทธภา ศรีสุรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายจินดา จันภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางขนิษฐา วรเชษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพวงพยอม พิทักเขต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.นงนุช ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปิณฑิรา ตันเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุคำ ธีรพงศธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายนพดล พิทักเขต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.พิมพาภรณ์ ศรีแวงเขต
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นายนรารัฐ เลิกนอก
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสุภาพร จันทาคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ศันสนีย์ สมบัติธีระ
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ ศศิพิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ / SICHIANGMAI HOSPITAL
476 หมู่ 1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042451135   โทรสาร : 042451080 ต่อ 200