ประวัติโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
           
               โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2501 มีชื่อเรียกว่า
สุขศาลา มีอนามัยอำเภอเป็นหัวหน้า ปีพุทธศักราช 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยชั้น1 มีแพทย์เป็นหัวหน้า
จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 10 เตียง
ต่อมาเพื่อปี พุทธศักราช 2529 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรให้งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาด
30 เตียง และทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน