วิสัยทัศน์

                              โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ   ผู้รับบริการปลอดภัย
                             บุคลากรสุขใจ   ชาวศรีเชียงใหม่สุขภาพดี

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและผู้รับบริการปลอดภัย
2. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คุณธรรม มีความสุขและปลอดภัยจากการทำงาน
3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล
4. พัฒนาศักยภาพการให้บริการเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
    โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

ค่านิยมร่วม

S = Safety                   ยึดความปลอดภัย
C = Community           ชุมชนมีส่วนร่วม
M = Mastery                มีความรู้คู่คุณธรรม
H = Holistic                 บริการแบบองค์รวม