โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ::: SiChiangMai Hospital

476 หมู่ 1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042-451125, 042-451135   Fax : 042-451080

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
0  ประชาสัมพันธ์ 117  งานซักฟอก
101  งานเวชระเบียน 118  งานจ่ายกลาง
102  งานผู้ป่วยนอก 119  งานซ่อมบำรุง
103  ห้องตรวจโรค 1 120  งานยานพาหนะ
104  ห้องตรวจโรค 2 122  คลินิกโรคเรื้อรัง
105  ห้องตรวจโรค 3 123  งานกายภาพบำบัด
107  งานชันสูตรสาธารณสุข 201  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
108  งานเภสัชกรรม 202  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
109  งานเอ็กซเรย์ 203  งานผู้ป่วยใน
110  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 204  ห้องผู้อำนวยการ
111  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 301  งานสุขภาพจิต
112  งานประกันสุขภาพ 302  งานแพทย์แผนไทย
114  งานห้องคลอด 303  งานส่งเสริมสุขภาพ
115  งานเปลและความปลอดภัย 304  งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค
116  งานโภชนาการ 305  งานทันตสาธารณสุข