โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ::::: SiChiangMai Hospital

476 หมู่ 1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

โทรศัพท์ : 042-451135,   Fax : 042-451080 ต่อ 200

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
0  ประชาสัมพันธ์ 117  งานซักฟอก
101  งานเวชระเบียน 118  งานพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง
102  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 119  งานซ่อมบำรุง
103  ห้องตรวจโรค # 1 120  งานยานพาหนะ
104  ห้องตรวจโรค # 2 122  คลินิกโรคเรื้อรัง
105  ห้องตรวจโรค # 3 123  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
107  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 201  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
108  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 202  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
109  กลุ่มงานรังสีวิทยา 203  งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
110  งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 204  ห้องผู้อำนวยการ
111  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 410  กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
112  งานประกันสุขภาพ 302  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
114  งานการพยาบาลผู้คลอด 303  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
115  งานเปลและความปลอดภัย 304  งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค
116  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 420  กลุ่มงานทันตกรรม