ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
"โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สุขใสสะอาด  ร่วมต้านทุจริต (NKPH Zero Tolerance)"

EB16 1

EB16 2